Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku

 1. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia.
 2. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predavajúcemu.
 3. Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:
 • Kontaktovať predávajúceho (viď kontakt), ktorému oznámiť, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a čísla svojho účtu, resp. adresu pre vrátenie peňazí.
 • Ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tento na vlastné náklady späť na adresu predávajúceho, uvedenú v sekcií „kontakt“. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Tovar zašli prosím späť:
  • v pôvodnom nepoškodenom obale,
  • nepoužitý,
  • nepoškodený,
  • kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.),
  • spolu s dokladom o kúpe.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru ti peniaze za tovar vrátime prevodom na tvoj účet a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
 • Tovar, prosím zašli doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka v platnom znení o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 10% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote do 15 dní.
 • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho späť.

FORMULÁR NA STIAHNUTIE >>>